Home มุมมองชีวิต 10 ข้อ ผู้หญิงเก่งชอบทำ ทำให้เธอแข็งแกร่งกว่าใครๆ

10 ข้อ ผู้หญิงเก่งชอบทำ ทำให้เธอแข็งแกร่งกว่าใครๆ

1.พวกเธอมองว่า ทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง ผู้หญิงที่แก ร่ งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่ าการจัดวา งแผ นการทำงาน ล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวันเสมอ และมีเป้าหมายระยะ ย า วรายวัน จนถึงรายปีว่าจะต้อง ทำอย่ างไร เพื่อบรรลุเป้ าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้

จะไม่มัวเสียเวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค ไ ล น์ โทรศั พท์เม้ามอยหรือนิ น ท า คนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานได้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้

2.เธอมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ มีความสามารถมากมาย และประสบความสำเร็จล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน คือ ความมั่นใจ ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจการแสดงออก ทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทาง ล้วนชัดว่าพวกเธอเข้ มแข็ ง แกร่ งมากแค่ไหน

3.พวกเธอพัฒนา ความสามารถเสมอ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ทำเอาผู้ชาย ต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถ ที่จะได้มาเนี่ย ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมเสมอ ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้เลย ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่ างเดียว จึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้

4.ไม่มัวเสียเวลามองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการ ของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศทุกอย่ าง เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิ กภ า พที่ดี ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

ทั้งยังเชื่ อว่าหากเราทำตัวให้ดีพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายเพราะนอกจากจะทำให้ดูแ ย่ยังเสี ยเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่ า แล้วความรักดีๆ จะมาเองนะ

5.ไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อ นแ อ ได้ง่ายๆ

คนที่เก่ง สตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรีย บ เพราะเธอจะ พ ย า ย า ม ทำทุกอย่ าง ให้เท่ากันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่ างไร

ผู้หญิงก็ทำแบบนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่า ลูกน้องผู้ชายพวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิ ดชอบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

6.ครอบครัวสำคัญที่สุด

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัว เป็นอย่ างมาก ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนัก หรือมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแค่ไหนแต่ก็ พ ย า ย า มจัดสรรเวลาแบ่ งให้กับงาน และครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุลเลย ทั้งยังไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแต กแยก

7.พวกเธอทำงานหนัก

การทำงานหนักทำให้พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านของเธอได้ ทั้งยังเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก อย่ างไรก็ตาม

คำว่าทำงานหนักไม่ได้แปลว่าจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน แต่พวกเธอจะทำงานอย่ างชาญฉลาดรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำ และทำอย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ที่อย ากได้

8.หาเงิ นเก่ง บริหารเงิ นเป็น

คงไม่มีใคร อ ย า กเป็นผู้หญิงเก่ง แล้วไ ส้ แห้งหรอกนะผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ ลดรายจ่า ยที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งนี้ นำเงิ นไปลงทุ น

เพื่อให้งอกเงย บางคน ทำงานประจำแล้ว ก็ยังทำธุรกิจเส ริมซื้ อ ข า ย ของ ออนไลน์ และพวกของไม่จำเป็น ก็จะ พ ย า ย า ม อ ดกลั้นไว้บ้างจงนำเงินไปลงทุ นแทนจะใช้เที่ยว ช้ อ ปปิ้ง สุรุ่ยสุร่ายจะดีกว่า

9.พวกเธอ ส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ไม่อิจฉา

ผู้หญิงที่เก่งจริง เธอจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นหรอก แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันแบ่ งปันความคิด หรือไอเดี ยที่มีประโยชน์

สร้างเครื อข่า ยแห่งผู้หญิงแกร่ งขึ้น คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับแต่พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่นเขาคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าถ้าไม่เชื่ อลองสังเกตพวก อยู่ ย า ว เฝ้าออฟฟิศดูสิ แล้วจะเข้าใจ

10.มีความเป็นผู้นำเสมอ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ก็ต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเพราะถ้าขา ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ

ไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายได้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับให้ได้บางทีอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย พิสูจน์ตัวเอง แต่หากมีความสามารถจริง มีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าใคร ก็ต้องยอม ศิโรร า บเป็นแน่แท้

ที่มา : l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

วิธีอยู่กับตัวเองให้มีความสุข

หลักของการใช้ชีวิต ในชีวิตของคนเรา ที่มีความสุชได้ อันด … …