Home มุมมองชีวิต 9 วิธีฝึกคิดบวกง่ายๆ ทำให้มีเสน่ห์ ใครก็อยากอยู่ด้วย

9 วิธีฝึกคิดบวกง่ายๆ ทำให้มีเสน่ห์ ใครก็อยากอยู่ด้วย

1. ยิ้มง่าย รอยยิ้ม ของคนที่ คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอ บข้างเสมอๆ

แม้กระทั่งยิ้มผ่านส า ยต าหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกในแง่ดี คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอ น าคต

และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ าย

ทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับคว า ม เ ค รี ย ด ลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญคว า มท้าทายกับปัญหา

และหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกร ะตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต คนที่คิดบว กพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม

ความเป็นไปของสังคมผ่านการคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด

และอย่ าวิต กกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอ น าคต แต่ควรใช้ชีวิต

อย่ างมีแบบแผนและ รอ บ คอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร

และพร้ อมจะแสดงตัวตนอย่ าง ตรงไปตรงมากับคนอื่น

รวมถึงจะไม่แสด งอารมณ์ ความเชื่อหรือ ทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อ ส า ร เชิงบวกมากว่าเชิงลบ พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่ง

มั่นและสามารถทำให้ เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน คนที่คิดบว กจะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพ ล าดและความสำเร็จครั้งก่อน

เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเอง การดู ถู กตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ไ ด้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ

จะก่อให้เกิด ทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดคว ามไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ ยนจากการดูถูกตั วเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง

สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วนมีโอกาสพัฒ นาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอ บคร องได้ไปตลอด

แม้กระทั่งชีวิตเราเอง เมื่อเรายึ ดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป

โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย

ลองเป ลี่ยนความคิดและปล่อยวาง กับบางเรื่อง หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมี ความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ที่มา : goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

6 เสน่ห์ผู้หญิงมีอายุ คนอยู่ใกล้รู้สึกชื่นชอบ

เสน่ห์ของผู้หญิง เป็นสิ่งที่สาว ๆ ทุกคนล้วนมีอยู่ในตัวเ … …