Home มุมมองชีวิต 10 ข้อนี้ มนุษย์เงินเดือนควรมี ทำงานก็ไม่น่าเบื่อ แล้วชีวิตจะดีขึ้น

10 ข้อนี้ มนุษย์เงินเดือนควรมี ทำงานก็ไม่น่าเบื่อ แล้วชีวิตจะดีขึ้น

1. ช่างสังเกต

คนที่ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสืบค้นช่างแสวงหาคำตอบในปัญหา จะทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบส่งผลให้ผลงานของคนช่างสังเกต ละเอียดและมีความผิดพลาดน้อย

2. กระตือรือร้นและหนักแน่น

เป็นคนชอบและยินดีกับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตามไปหมดซะทุกอย่ างแต่จะยินดีเปลี่ยนเมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเมื่อเปลี่ยนแล้ว ก็ยินดีที่จะเผชิญสิ่งแปลกใหม่ที่รออยู่ข้างหน้า

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ถ้าองค์กรใดมีบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หาวิธีการแปลกใหม่ ก็จะทำให้งานก้าวหน้าไปอย่ างรวดเร็ว

4. สู้งาน

บุคคลที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นคนประเภทที่บอกตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดที่เขาทำไม่ได้หรือไม่มีงานใดที่ทำไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ เขาเป็นบุคคลที่มีจิตใจนักสู้สิ่งไดไม่รู้ก็ค้นหาทางแก้หรือพย าย ามเรียนรู้และจะเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความคิด และการกระทำ

5. มีหัวใจเพื่องาน

คือมีใจรักในการทำงาน ทำงานเพื่องานมิใช่ทำงานเพื่อแลกกับค่าแรงหรือเงินเดือนเพียงอย่ างเดียวแต่มีความตั้งใจทำงาน สู้งานและรับผิดชอบงานที่ตนทำอยู่ให้สำเร็จลุล่วง

6. มนุษยสัมพันธ์ดี

มนุษยสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต่อการทำงาน เ พราะมนุษย์เราต้องมีการสื่อสารไม่ว่ากับคนภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรและนอกจากจะต้องเข้ากับผู้อื่นได้ยังต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันและการสอนงานองค์กรทำงานมักไม่นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดงานหรือสอนงานไม่เป็น

7. มีความเป็นผู้นำ

นอกจากองค์กรจะต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วยังต้องการผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำสูงที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าได้

8. มีความเป็นระเบียบและมีวินัย

ลักษณะในส่วนนี้จะส่งผลให้มีความรับผิดชอบตรงเวลา ทำงานอย่ างมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถคาดคะเนความสำเร็จได้ล่วงหน้าและรู้จักทำงานอย่ างมีแผน มีระบบงานที่ดี

9. รู้จักกาลเทศะ

การแสดงตนให้เหมาะสมทั้งการแต่งกายการเข้าสมาคม ท่าทางการเดิน การพูดอิริย าบถต่าง ๆ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์อย่ างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคนทำงานและผู้ที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้อง

10. ปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้ดี

คือมีความสามารถในการวางตัวและปฏิบัติงานให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทั้งบุคคล เวลา สถานที่ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การมีบุคลิกภาพที่ดี นอกจากจะช่วยให้การทำงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านบวกให้กับตัวคุณเองอีกด้วย

ที่มา : จันทร์เจ้า

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

5 เสน่ห์ของสาวๆ ผู้ชายแพ้ทางจนต้องเหลียวหลัง

ก็ใจมันหายละลาย ละลายไปกับเธอ!! คุณสาวๆสงสัยกันมั้ยคะว่ … …